Privatumo politika
1. Bendrosios nuostatos
Mes, MB Avokado Lubos (toliau - AL arba mes) saugome Jūsų privatumą ir užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti.
Šios Privatumo politikos tikslas – informuoti Jus, kokius asmens duomenis mes renkame, kaip juos renkame ir tvarkome bei saugome, teikdami savo paslaugas.
Patvirtiname, kad tvarkydami Jūsų duomenis AL vadovaujasi:
 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą;
 • Priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais / rekomendacijomis.

2. Asmens duomenų valdytojas
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Avokado Lubos“, kurios buveinės vieta yra
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius Lietuva, įmonės kodas 305623940, tel. +370 618 60 339, el. paštas avokadolubos@gmail.com.

3. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos
Asmens duomenys – tai tiesioginiai ir netiesioginiai duomenys ar informacija, kurią gauname tiesiogiai iš Jūsų ar iš kitų šaltinių, pagal kurią galima Jus identifikuoti;
Duomenų subjektas – Jūs ar bet kuris fizinis asmuo (įskaitant juridinio asmens vadovą / atstovą, tikrąjį naudos gavėją), kuris naudojasi / išreiškė ketinimą naudotis PVC teikiamomis paslaugomis ar kaip nors kitaip yra susijęs su AL ir / ar jos teikiamomis paslaugomis, kurio asmens duomenis mes tvarkome.
Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.

4. Renkami asmens duomenys
AL renka asmens duomenis:
 • Vardas;
 • Telefono numeris (namų/darbo, mobilusis).

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai
AL renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
 • Sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos;
 • Kliento aptarnavimo ir informacijos teikimo;
 • Santykių palaikymo ir bendravimo su Jumis;
AL tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtais teisiniais pagrindais:
 • Kai taikoma teisinė prievolė, t. y. galiojantys teisės aktai įpareigoja mus tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Siekiant sudaryti ir vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis pagrindu.

6. Duomenų saugojimo laikotarpis
AL saugo Jūsų duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga AL teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Kai Jūs nustojate naudotis AL paslaugomis, Jūsų duomenys saugomi dar metų, vėliau nebereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami.
Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.
Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

7. Duomenų saugumo užtikrinimo priemonės
Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymąsi užtikrina AL direktorius atitinkamomis organizacinėmis priemonėmis (įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis).
AL užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Asmens domenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai saugo dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengia nereikalingų kopijų darymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi Jūsų asmens duomenys, yra sunaikinamos taip, kad dokumentų jokiais būdais nebegalima atkurti ir atpažinti jų turinio.
Siekdami gauti mūsų darbuotojų teikiamas paslaugas, pirmiausia Jūs privalote užsiregistruoti registracijos knygoje, kuri prieinama tik AL biuro administratorei ir informacija suteikiama tik tam darbuotojui, kuriam ji privaloma siekiant tinkamai įgyvendinti savo darbo funkcijas.
Visą gautą informaciją vizito ar konsultacijos metu saugo tik tas darbuotojas, kuris Jums teikia paslaugas.
AL užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.
Kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, nėra prieinamos kitų kompiuterių naudotojams. Pats kompiuteris yra apsaugotas slaptažodžiu, kurį žino tik konkrečiu kompiuteriu dirbantis asmuo.
Kompiuteriuose nuolat atnaujinama antivirusinė programa.
Dokumentai popierinėje versijoje (spausdinti dokumentai) bei jų kopijos, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi archyvuose. AL dokumentus kaupia finansinių dokumentų archyve ir kitų dokumentų archyve.
Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, AL imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

8. Duomenų subjekto teisės
Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Jūs, kaip duomenų subjektas, turite įvairias teises, kurios taikomos priklausomai nuo įvairių aplinkybių.
Jūs turite teisę:
 • Susisiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl AL atliekamo asmens duomenų tvarkymo;
 • Kreiptis į AL su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi – turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Kreiptis į AL su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • Kreiptis į AL su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Šios teisės įgyvendinimas ribojamas, jei Jūsų asmens duomenys, kuriuos prašote ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sudarytos sutarties vykdymas, ir AL turi teisėtą interesą ar teisės aktuose numatytą pareigą toliau tvarkyti (saugoti) aktualius asmens duomenis;
 • Kreiptis į AL ir pareikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu;
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Tokiais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas būtinas paslaugų teikimui, atšaukus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, AL nebegalės teikti Jums tokių paslaugų ar prekių.
Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į AL el. paštu avokadolubos@gmail.com arba tel. 8 618 60 339.
Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, interneto svetainės adresas - https://www.ada.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. Maloniai prašome dėl iškilusių klausimų pirmiausia kreiptis į AL, kad galėtume kuo greičiau juos išspręsti. Pranešimo formą apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą galite gauti pasikreipus į AL nurodytu el. paštu.

9. Prašymų dėl pasinaudojimo duomenų subjekto teisėmis nagrinėjimo tvarka
Prašymą dėl nurodytų teisių įgyvendinimo turite pateikti AL nurodytu el. paštu.
Siekiant apsaugoti, kad AL tvarkomi asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiems asmenims, neturintiems teisės jų gauti, gavus Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, pirmiausia, bus nustatyta Jūsų tapatybė. Jeigu tapatybės patikrinimo procedūra bus sėkminga, AL įsipareigoja nedelsdama, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą arba jei pateiksite keletą prašymų vienu metu, AL turi teisę 1 (vieno) mėnesio laikotarpį pratęsti dar 2 (dviem) mėnesiams, apie tai Jus informuodama iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.
Jūs neturite mokėti jokio mokesčio tam, kad gautumėte informaciją apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis (arba, kad galėtumėte pasinaudoti bet kuriomis kitomis teisėmis). Tačiau AL gali imti pagrįstą mokestį, jei Jūsų prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas, pateikiamas pakartotinai arba yra neproporcingas.

10. Asmens duomenų gavėjai
AL, tvarkydama asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.
Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:
 • Buhalterines paslaugas teikiantys subjektai;
 • Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • Audito paslaugas teikiantys subjektai;
 • Skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai;
 • Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.

11. Baigiamosios nuostatos
Ši privatumo politika kartą per metus yra peržiūrima ir atnaujinama atitinkamai pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
Plečiantis AL veiklai ir atsirandant naujų paslaugų, gali atsirasti poreikis atnaujinti šią privatumo politiką.
Su pakeitimais duomenų subjektai yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.
Duomenų subjektai raštu arba elektroninėmis priemonėmis yra supažindinami su naujausia ir aktualia šios privatumo politikos redakcija.